BẢNG GIÁ VÁCH THẠCH CAO SƠN BẢ

Loại vách Vật liệu Dưới 30m2 30- 50 m2 50- 100 m2 Từ 100m2
Vách 1 mặt Khung xương Hà Nội, tấm thái 9mm, sơn bả hoàn thiện 190.000 180.000 175.000 Giá tiếp tục giảm
Vách 2 mặt 285.000 275.000 270.000
Vách 1 mặt Khung xương Vĩnh Tường, tấm thái 9mm, sơn bả hoàn thiện 200.000 190.000 180.000
Vách 2 mặt 295.000 285.000 275.000