Hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp của bộ Tài Chính

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Chế độ kế toán doanh nghiệp là một hệ thống các quy định và quy trình kế toán được áp dụng để quản lý, ghi nhận và báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Nó đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận và phân tích đầy đủ, chính xác và theo đúng các quy định pháp luật.

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Dự thảo bổ sung Điều 44a. Kế toán Thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quy định tại Điều này là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP (bên điều hành) được nhượng quyền để xây dựng, tái tạo lại và vận hành cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định.

Khi hết thời hạn vận hành cơ sở hạ tầng thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước (bên trao quyền). Thỏa thuận này được thể hiện dưới hình thức là các hợp đồng “Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao” hoặc hợp đồng “Nâng cấp – Kinh doanh – Chuyển giao” hoặc thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công từ “công sang tư” theo quy định của pháp luật.

Bên trao quyền là cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm và quyền lợi về việc quản lý, sử dụng và/hoặc cấp phép sử dụng dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân hoặc đối tượng khác.

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Trong một số trường hợp, bên trao quyền có thể là cơ quan nhà nước hoặc đơn vị trực thuộc nhà nước có trách nhiệm quản lý, cấp phép hoặc giám sát về một lĩnh vực cụ thể như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Tổng cục Thuế, Văn phòng đăng ký kinh doanh, và các cơ quan tương tự.

Thỏa thuận giữa bên trao quyền và các tổ chức, cá nhân hoặc đối tượng khác thường được ký kết dưới dạng hợp đồng, đề xuất hợp tác, giao kế hoạch, văn bản pháp lý hoặc các loại tài liệu khác, theo quy định của pháp luật.

Trong thỏa thuận này, bên trao quyền quyết định cấp phép, giám sát và/hoặc quản lý các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực của mình, đồng thời cũng cam kết thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng các dịch vụ công đó.

Bên điều hành là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của pháp luật, đóng vai trò thay mặt cho một đơn vị thuộc khu vực công, thực hiện điều hành cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan để cung cấp dịch vụ công cho công chúng.

Bài viết liên quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 9 danh mục máy móc, thiết bị đã sản xuất được

Đặc điểm của chế độ kế toán doanh nghiệp

Theo dự thảo, thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công phải quy định các tiêu chuẩn thực hiện, các mức giá ban đầu làm căn cứ cho bên điều hành đưa ra giá dịch vụ và quản lý việc điều chỉnh giá trong suốt thời hạn của thỏa thuận và các điều khoản để xử lý tranh chấp.

Bên điều hành được thanh toán cho dịch vụ công đã cung cấp trong suốt thời hạn của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Bên điều hành có nghĩa vụ bàn giao cơ sở hạ tầng cho bên trao quyền với tình trạng xác định vào cuối thời hạn của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công mà hầu như không có khoản thanh toán tăng thêm nào hoặc nếu có thì với giá trị rất nhỏ, bất kể ban đầu bên nào tài trợ cho cơ sở hạ tầng đó.

Bổ sung tài khoản kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Dự thảo bổ sung thêm TK 137- Phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm các khoản phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công của bên điều hành;

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 137- Phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công gồm:

Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

Bên Có: Các khoản tiền hoặc tài sản khác đã thu được từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

Số dư bên Nợ: Số còn phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất bổ sung thêm TK 139- Tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Các chế độ kế toán doanh nghiệp thường bao gồm việc sử dụng các phương pháp tính toán, ghi chép và báo cáo tài chính, bao gồm việc lập báo cáo tài chính như báo cáo tài sản, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo sổ cái.

Một số quy định kế toán doanh nghiệp có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, chung quy lại, mục đích của chế độ kế toán doanh nghiệp là đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đầy đủ trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo https://baoxaydung.com.vn/

One thought on “Hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp của bộ Tài Chính

  1. Pingback: Quy định về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ - GTA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon